סימניות

משחק Silly 3 תומל םיכרד באינטרנט

                                  Silly Ways to Die 3 קחשמ

Silly 3 תומל םיכרד (Silly Ways to Die 3 ):

.תובר םיכרדב דוביאל תכלל תדמתמ הקושת ומכ םה םהלש םייחה ,םהלש החטבאה תפכא אל םי .קיחצמ םיישפיט םיוות ילב םמעשמ היהי הז ,ידמ םדקומ תומל םהל ונתת לאו םידליה לע .חלצומ עצבמ םע תודוקנ חיוורהל ,תויגרטה תואצותה תא עונמל תוסנלו תויומדה לש תולו .םייתסמ קחשמה ,םירקמה תשולש תא עונמל לוכי אל התא םא
" "