סימניות
ילש ןטקה ינופה יקחשמ

ילש ןטקה ינופה יקחשמ

כדאי לראות את ילדי ידידות משחקים ברשת בחינם היא נס, הם לא יכולים להתנגד לא מייד להתחיל לשחק בהם. זהו סיפורו של סוסי פוני כיף, צבעוני, ידידותי בחורה שהיו בעולם שלנו. הם רוצים ללמוד את כל מה שאתה יודע, וכל כך מאושרת כשאתה עושה אותם חברה לנסות עוד תלבושת חמודה, עפה בעננים, עברתי חלק במירוצים. יהיו מקומות עבודה לאוסף של חידות ומשחקים בתג, המשחקים ולחפש את הבדלים או לזוג. כל משימה מעלה חיוך ומצב רוח מעולה, רצון להתיידד עם הרואין ולבצע את כל המשימות שהוקצו להם.

4.6 1 2 3 4 5 (Total 12)

משחקים הידידות היא נס לפי קטגוריה:

History םיקחשמ ילש ןטקה ינופה .הלש חטשב ורצונש סנ איה תודידי םיקחשמו היצמינא תרדס םידליל ארקנש .םירחא םירוצי םוסק ינופ יסוס ידי לע בשוימ רשא ,יטסטנפ הקירבמו הז .םסק לע םיססובמה םינוש תונורשיכ שי ,סוסגפ ,alicorn ,ןרקה דחו ינו

:ןה רתויב תומסרופמה תויומדה .םסק השוע ,בלה לכ םע הנהנ ,ינשה תא דחא ליצהל םה .תושדחו תוניינעמ ןלוכש תונבל םיכפוה םה ,ונלש םלועב תחא םעפ .םיבכוכ ףוסיא ,םיננעב ףועל לוכי התא ובש ,תשק ןיימדל ךתוא םינימזמ .האבה המישמל רובעלו ,םיווסומ םה ,תובבלה וא םיבכוכה לכ הנומתה תא .ינופה רוזעל ךרד אוצמל הכובס ךובמ תא רובעל ידכ ,תאז םע .םירובש אל םהש ךכ ,הבוגמ הליפנה ןמ ינופ יסוס ליצהל ידכ הלצה עצבמ .םתוא תקרוזו םייפנכ אלל םיסוס הדירוה ,תולווע התשע תאזה תעשורמה ה .םיוות תועטב עוגפל אלש ידכ עקרקה תא דירוה תונידעב לכ תא סופתל

.םסק תרצויו הלשמ תוידוחיי תונוכת שי תומד לכל .המחה שמשה תא ףילחהל םשג ,ריוואה גזמ םע תויעב ןקתל םיוסמ םוקמל ע .הבר תונמוימב שמתשמ אוהש לודג חוכ אוה ולש רפוצה יכ ,ןרקה דחו הז

.ץראה יבשות תרזעל םיאב אלו םילטב םה .םוסק םינטק ינופ יסוס לש הנומת רוציל תורצ הברה ךל היהי ,סנ אוה י .שודיח לש טנמלא גיצהל ידכ ךלש הארמה תא תונשל קר םיצור םלוכ לבא , .הלאה םיסוסה תא םירטעמה םיטנמלא דועו ,barrettes ו תותשק ,םייפקשמ .הנותחב ףתתשהל וליפאו םיעוריא הברה ןגראל לוכי התא ,םתיא דחי .ךלש ירנילוקה ירושיכ םימומה ויה םירז םירקבמל תיסקט הגוע
ב .תויומדה תא שפחל ןכמ רחאלו ,הלש רוטיע רובע ישומיש היהי רשא ,תובב .תושעל לוכי אל טושפ התא תלדגמ תיכוכז אלל יכ יללכה עקרה םע יתונמא .אבה ןנוכתהל ,וז המישמ םע םייס רשאכ !הברה שי תודובעה .םירבח ליצהל המישמה יארחא התא קחשמ אוה תודידי לש אבה סנה ךלהמב 1 .םירזוע אל םה םא ,רבשיהל דמוע םימשה ינופ לפונ לחה זא לבא ,הלש יפ .ףועל תלוכיה תא ודביא םהו ,םתוא ףשיכה הער חוכ לש גוס !ברקתמ ךכ לכ המדאה יכ ,והשמ תושעל ףוחד הז .ריוואב קר ולתי םהו ,רבכעה רבכעה תויומדה לע ץחל .עורזה ץמואו תונלבס ,ןויגיהה תאו האצמהה לכ תא רבחל ךירצ התא ובש .ויתונורדסמב תדרל ךרטצי ,ךובמה ןמ קייפס תא ליצהל ידכ ?םשל ועיגה םינכסמ ינופ יסוס המכ .אצומ אוצמל חילצה אלו דוביאל ךלה תועטב לבא ,ךלוה אל תכללו קחשל ה !וזכ הכשח ןאכ יכ ,ןבומ הז .הנוכנו הרצק ךרד אוצמל בושחו ,שיבכהמ קלח קר לומ ריאמ התא .ישומיש םיאב ןיידע םהש יפכ ,אצמנ םיטירפה לכ תא םירהל .דיספהל ןמז הברה ךכ לכ יכ ,בכעל אלו קיספהל אל קר .ררחוש ינופ לכו ,חילצמ ךלש הלצהה המישמה יכ םיווקמ ונא
1000 .תושדח תואקתפרה םע תורחא תומישמ ךינפל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more