סימניות

משחק .קיִלחַהְל io באינטרנט

                                  Slither.io קחשמ

.קיִלחַהְל io (Slither.io ):

.םהמ דחאה ותוסח תחת חקול התא םא ,ןווגמו ןיינעמ היהי רבג םצעב םה םייח .שרגמה לע תורהוז תודוקנ ףוסיא ,הלבזמל ותוא ליכאהלו רבכע םע טועפ להנ .בושח אל אוה לדוגה ,םירוצי לש טבמ חתפתמה םוחתה תא סורהל ידכ תונמדזהה תא ץימחי .הסמ תונבלו דיימ ףוסאת התא יכ ,הנופא לש היגרנאל ררופתהל אוהו ביואה לש דצה לש ך .קילחהלו) UQ םש ירוקמה slizer ךא ,(אוה תעלות) vormiks ומכ הזה קחשמה תא אוצמל ם UQ)
" "