סימניות

משחק רטסאמ לסרודכ באינטרנט

                                  Basketball Master קחשמ

רטסאמ לסרודכ (Basketball Master ):

.ףיכ תושעל רשפאת איה ךא ,רצחב וא ןוידטצאה רתאב ךלש ליגרה טרופסה קחשמ ףילחמ וני .המישמ תא ךבסל רודכב הסיטה לש ךרדב םיניינעמ םילושכמ רידגהל לכונ ,ךל ינוטונומ ת .תחיינו תדיינ :רישכמ לכ לע עוצעצ הנהת
" "