סימניות

משחק יוקינ םידגב ןורא הזלא הנא באינטרנט

                                  Ice Kingdom Wardrobe Cleaning קחשמ

יוקינ םידגב ןורא הזלא הנא (Ice Kingdom Wardrobe Cleaning):

.שובלל אל אוה םא םג ,הרקי דואמ תורענל תשובלת לכ יכ ,הלש ןוראב שומישב תוקנל הבה .ןשי והשמ הזש תורמל ,והשמ קורזל םילוכי אל םה לבא ,ךלש החתלמה יוקינ עצבל וטילחה .םירתוימ קורזלו ,םמוקמב םירבדה לכ תא םישל ,הלש םידגבה תא ךופהל תונבה רוזעל איה !בוט לזמ
" "