סימניות

משחק םיגייד ברק וד באינטרנט

                                  Fishing Duels קחשמ

םיגייד ברק וד

Fishing Duels

גיד תורחת :גייד ברק וד קחשמ .דעצ רחא דעצ תשחרתמ המצע תויקחשמהו ,ירלופופה גידה אשונ םע "תופיצ .ךרובע בירי תיטמוטוא רחבת איהו תכרעמב ךלש הריחבה תא דיקפה ,רחא ר .ברק ודל השקבה םע דחי דוקה תא חלשו ,םירבחה טירפתב ומש תא אצמ ,בר .םירומיה הכ םלוכל םירכומה םיצפח לש תוארשרש ףוסיא לש עוצעצה היה א .םירחא םינהמ תונורתי תרזעב ברק ודב קחשל ולכותו ,תוירוקמ ול ןתונ .םלשומה בולישב שמתשהל תונמדזהה תא ץימחי אל טלחהב אוהו ,ביואל ןתנ .ףסונ קחשמל םיישומיש םיקלח הנוק התא ורובעש עבטמל םיכפוה םהו תודו םירומיה םיעצבמ ונא .עוצעצל תימוי הסינכו םיחצנמ םיכלהמ תועצמאב םיחיוורמש ,םיבבשב םיש .םיפי'צ 10 אוה תינמז וב רמהל םילוכי םהש םומינימהו ,םיפי'צ 200 םי .םכלש יאלמה שודיחל גואדל ןמזה לכ םכילע ןכלו ,תוריהמב ואצמיי םה .בשחתמ ,ןמוימ קחשמ ידי לע קר תאז גישהל ןתינ .לכה דבאל ןוכיס םייק דימת ,תאז םע ,רתוי תובידנ תויכזה ךכ ,רתוי ה ?קחשמל סנכנ ינא ךיא .רתוי לק תויהל לוכי אל הז - .קחשמה חטש תא רוקחל לוכי התא ברק-ודל המשרהה םייתסתשכו ,ל"אוד תבו .רתוי דוע הריהמו הלק תורשפא ומכ תיארנש ,תיתרבח תשר ךרד סנכיהל - קחשמ תונוכת :דואמ םיליעומש םירחא םיטירפ ןאכ שי - ביבס לכתסת לבא .םיטירפ לש תונימזל םג ומכ ,םכלש דוכלמה גצומ וב םוקמב ,בצמב טוונל .םימצע רפסמל קוקז התא םיליעפ ויהי םהש ידכ ךא ,םירותפכ העברא תועצ םיליעומ םירבד המכ ונביואמ לולשל םילוכי ונא הז חתפמ תרזעב - הפקתה .iPlayer לש גידה ברק ודב םכלש רומיהה תא לידגהלו ישומיש ןויסינ רו .םישנא 8- ל םירינרוטב תופתתשה םיקפסמ םיגדה ילאוד ,תוגוז תויורחתל .תיטמוטוא רינרוטה עיגי שרדנה םיפתתשמה רפסמשכו ,םיפי'צ 80 לש םירו
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more