סימניות

משחק iPlayer: ילייח Inc באינטרנט

                                  Soldiers Inc קחשמ

iPlayer: ילייח Inc

Soldiers Inc

.ריוואב םייתסהש ךומתל תודבכ ריוואו הירליטרא תופיקת רבוע ,ר"יח מ םילייח לש םינו .הדובאה תינקירפאה ץראב םיאצמנ רתויב םירקיה םיבאשמה לש ןעמל",ישה גנז"דיגאתה םע .םייקה ימלועה רדסה תא רמשל תוכזה לע קנע דיגאת שומח םחה רבדמב תורחתהל םלועה יבח .וב שמתשהל ידכ קיפסמ הסונמ איה הדוקפה יכ חיכומ אוה םא ןקחש לבקל לוכי םהמ דחא ל .םירגאמב תועיפומ תשומחתו ,ףיצרה לא םיקוסממ דרי ןוזמ ,םילדגמ תועצמאב קפומ קלד , .דחא ףאל רבד םוש תופצל ןתינ המחול תפקתה רוזא ומכ ,הנגה םישרודה םינסחמב ןסחואמ .רותפכ ןולחב תומקוממ רשא ,תיתרבח תשרב ךנובשחמ ינותנב שמתשהל וא ,םיאתמה ספוטב ך .טנרטניאל םירבוחמה םינושה םינקתהה ןמ ךלש םשה תחת תכלל ךל רשפאמ רושיא .אלמ הלועפ שפוח לש הנקחש םלוא ,ימומרע אוה ביואה ,הלא תוברקב ףתתשהש ,קחשל ךרטצי .אבה דעצה תא תושעל ידכ בטיה בושחל ךירצ התא זא ,םהלש יריה תודוקנ לע תובר תודיחי .םירקי תויהל םילוכי םה ,ברח יריכש אל ינא הברע ,םירבח איבהל הלוכי ולש התיכה ידכ .םירזייחה םחליהל בולישב אבצ אלא ,ינשה תא דחא םיפקות אל םה ,םירחאה םידקפמ לש הת .תודרשיהה - המחלמה לש תוירסומה ,תקזחו חיוורהל לוכי התאש ךכ ,ץרופ וא רחוסל ךופה
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more