סימניות
המחלמ יקחשמ לש ליג

המחלמ יקחשמ לש ליג

.המחלמבתישונא תוחתפתה לש םיבלשה לכ תא רובעל .דיתעל סנכיהל ןכמ רחאלו ,ינרדומל תכלל ,םייביטימירפ קשנ ילכמ .ביואה דגנ תיאבצ הזועת לש תוקיטקטב שמתשהלו,המחלמה לש ליגה םינווקמ םיקחשמב קחשל .ברקה תא חצנל ידכ הבוט תונמדזה לבקי אוה ,אבה ןדיעל ץופקת םכמ המכ .םיסוסו תוברחה ,ןוירשבתואטלוםינבא ,תורוע ףילחי ,םייניב ימיל עיגהש רחאל קרו,שוב .רזיילה חדקאמוריו םיקנט לש הפקתמלתוכחל זא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים המחלמה לש ליג לפי קטגוריה:

Age of War

תע לכב ברקה :םיקחשמ .החטשב ןכש טבש קחרה ןויער יתרגבתה רבכ שארב ,לקמ לע ונעשנ ,השדח הכילהב הביצי אל .הקומע עקרק תורעמו יח רישע יליצא רתוי םיארנ דימת תוחנל םירזייח .םיעט לחנב םימהו םח אוה שמשה ,קורי אוה רזומ אשדה ירכ ךותב ,םירמואש ומכ .המחלמ יעגפנו תוקיטקט ,תונויערה ץוח הנתשה אל רבד םוש ,זאמ
.המחלמ קחשמ ליג לש הסוחד הסריג םכינפל עיפומ הירוטסיה .הלחתההמ ליחתהלו ,תוחונב םקוממ ,יטסטנפה קשנה דע האלה ןכו ,ותשק לע ןכמ רחאלו ,ת

.ךלש היגטרטסאב יולת הז ,המחלמה לש רתוי תומכחותמ תוטישב האלה ךישמהלו חתפתהל ןומ .םינוש קשנ ילכב םישומח ,םילייח לש סויגה תא םיאתהל
ןוקייא .םירואזוניד תשיבח םילייח – םייביטימירפ םיקנט היהי בורקבו ,תרחאה הריקדה ת .ףלוח ךילהתב םירצוימ רשא ,תודוקנ לש םיוסמ רפסמ הווש לכ תיאבצ הדיחי .ורובע ורבצנש תודוקנ רתוי ,סבומ ביוא יניצר לככו ,תודוקנ איבמ דחא תמ רז םחול .ביואה תא דוכללו ךלש תיבה לע ןגהל איה ךלש –
המישמה .םוסק רודכ וליפא םירזייל ,םיקנט ,םיחתות ,םישרפ ,תורטסילב ,הפירש קבא קשנ זא ,ןו .היח םייפנכו םישאר םע תויהולא תויושי ;קרב ךילשמ ,טיברש םע םירצמ םינהוכ עיפוהל .קשנ ילכו תוט'צמב שומח ,םידחוימ תוחוכ לש הרוצב שובל ,םיינרדומ םימחול היהי הריז .םיקירטובור םידיאורדנא לש אבצה היהי םדיל הרהמ דעו םיקזח ,םירחא םיניירושמ בכר י .לובג אל הז לבא ,הלאה ה'רבחה תמזלפ קשנ .םיחצונמ יתלב טעמכ ,םיפרמ ,לכיו לע תוחוכ םע תונוש תויצטומ םנשי .םיידוחיי תוחוכ לבקלו תוחתפתה לש רתוי ההובג המרל עיגהל הווש תונמדזה ביריה תאו .סיסבה ינפל ותוא תחקלו ,ביואה תא םידקהל ךל רשפאמ Games for Boys of War
.חטשה ילוגלג המ תוארל ןיינעמ הז .ביואה לש ולוכ אבצה תא דימשהל תחא הרוק תולגוסמ ,רזייל-יחתותו םימ"כמ םע םירקנוב

.םינוקרד ,םימסוק ,םיקרוא ,םינופירג תשמתשמ המוציעב רבכ אוה ישילשה לבא ,לק םומיח .ריווא תוניפס biplanes תוללוצ דגנ לועפלו ,הרמיכ םימחלנ תומגרמו םיפלצ

:היעבה תא הנשמ הניא ,רחבת המחלמה לש ישפוח קחשמ ליג המ הנשמ אל לבא
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more