סימניות
ןמז קחשמ תנגה

ןמז קחשמ תנגה

.תינוידב םג אלא ,יתימאה םלועב קר אלו םיינרדומ םינמז דעו ןבאה תפו .תצקמב םינוש םה ,םיקלח הנומש ררחוש כ"הס .םינמזומ םיחרוא לש םהיתב לע ןגהל היהי םישמתשמהמ קלחב .היגטרטסאו תוקיטקט בשחל ומכ היהי ינשה קחשמה יבהוא תנשב .תורקובמ יתלב תומדא תסיפת לש היגטרטסאהו ,אבצה תריצי לש הקיטקטה .תיניערג הצצפ הפועתה תעפוה דע החתפתה היצזיליוויצה ךיא תוארלו תוצ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים הנגה ןמז לפי קטגוריה:

10000Gamesהירוטסיהה ךותל הנגה ןמז לויט .ישונאה םויקה לש הירוטסיהה לכ ךרואל תכשמתמה ,תיביטמרופניאו תקתרמ .םיימינפ םידויפ וא ,המחלמ היהת אל רשאכ ,םישנא לש םהייח תופוקתל ם .ןכשה שיש המ תא תחקל םיכירצ טלחהב םהש ךכ לכ םירדוסמ םישנא

.הפי ףונ םע העבג לע הרעמ ומצעל אצמ דחא םדא ,םדק ימיב .בשייתה םש .םירחא הפדר ותודידב .םינמזומ םיחרואל אל שארה לע הלבזמ ,םינקחשה לש תינדפקה םתכרדהב ,א םיקחשמ הנגה טנרטניאב

.המודכו תוצצפב ,םיעלקמב ,םיחדקאב ליחתה הז ,הפירש קבא ואיצמהש ירח .ףוקתל וכישמה םינכשהו ,ולש הרעמב יח שיאה ,הנתשה אל רבד לבא

.קחשמה לש םיקלח הנומש ומסרפ ,ןיינע לע רומשל םישקבמה ,םירבחמה .ןושארהמ לחה ,דורשל ידכ ןמאתהל ףידע ןכלו ,םדוקהמ רתוי השק אבה דח .רוביגה לש תויעבה לכ תא רותפי דחא שקמ לע השקה ךכ ,תודיגב םע הסרי

.תוינש המכ תוכחל בהוא התאש קחשמה לע ץוחלל ךירצ קר התא .ליחתמ רודיב

.םיכורא םיקחרמ רבעל יריה זאו ,םיעלס ,תישאר

.דחא רוביג דוע ןיא .םולשב םייקתהל םילוכי םניאו הז לומ הז םייח םינכש .ןבאה תפוקת םע ליחתמ רופיסה לש םימדוקה םיקלחב ומכ

:הלחתההמ ןימז ןקחש 1000 .םולשב תויחל םידמול םניא ךא ,קשנ םישדחמו םילוענמ םירזחשמ חונמ יר .םימחול תריחב ידי לע היגטרטסא תונבל וכרטצי םינקחשה ,הז קלחב .םילבגומ םיפסכה

.בכרומו ימניד רתוי לבא ,םינושארה ינש ומכ איה וז הסרג

.וילש םירע לש הפמ םיאור םינקחשה ןאכ .לודג חטש לע טלתשהל איה המישמה ,תונוש תודוקנמ ביואהמ לחה .היגולונכטהו רפסמה לשב קחשמב חתפתמ אבצה

.הזה ברקה תא חצנל לגוסמ היה אוהש םושמ קר עודיה שיחרתה יפ לע החתפ .ףושיכו םסק לש םוקמ םהל שי ,םינוש םיביוא ןה תינימשהו תיעיבשה תוא

.תחטבומ ,ןמז םעונב יתיליב ,לילצו הקיפרג ההובג תוכיאב ,קחשמב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more