סימניות
Empire Defender םיקחשמ

Empire Defender םיקחשמ

.ןבא ריק ירוחאמ בכשל רשא ,שוכר הנגהב ,קחשל ךלוה התא ,הירפמיאה לש Defender םניח .םירחא םיעשר םיצוק םע םיעדרפצ ,תחא ןיע לעב םינילבוג ,םידלש :עור לש אבצה תא רגת .הגרדהב חתופ אוה ,םלוא ,קשנ לש בוט לנסרא ךל שי לבא ,ןוירש ידי לע ןגומו שומח םג .רתוי ןזרג לש הכמ לכ םע םיסרוה ,םתוא ץוצקל היהי תוצלפמ תרחא ,תוריקה תא קזחל יד .רתויב קזחה םסקה תא םהל ואצמו שא ,םיצוק ,םינבא ודיי םירז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Defender הירפמיא לפי קטגוריה:

!ךל הכחמ אבצה :Defender

Igry הירפמיאה .םירחא םישנא לש תולובג רפהל תואבצ ףוסאל ביואה תוחוכ ,יעדמ סיסב תאו היתוחוכ תא .הליעי הרוצב ביואה םע תמעתהל תנמ לע םצע םיבאשמה תא ליפכהל ךירצ וישכעו ,חכה לוד

.אבצה לש תונמוימה תמר תא תולעהל ,םדקתמ קשנ שוכרל ,םירוציבה תא קזחל ידכ דובכה ת

:ךירצ התא ,םירז לש תונפקותה םע דדומתהל ידכ

:תועתפה ןיא ,לוהינל רשאב .םימייק םניא עבטה יקוח יפ לע רשא ,תורחא תוצלפמ תודפרק ,םינילבוג ,םיקרוא ,םידלש .תושיחנב לועפלו ,הכילה קחרמב אל אוה רחאה םלועה יגיצנ יכ הדבועה התאש ינפל םלוא .לודג ןווגמב התאש םיבינגמ םיישומיש דואמ םג םה םירחא םילכו קשנ

.םיצוק םע לבא ,ןבאה התוא קרוז התא םא ,םתיא דדומתהל היהי בורקב לבא ,םיעלס קורזל

.ךלמ שיש םיחבשו םיסרפ לכ יואר ימ ,ץימא לייח והז .םישחלו תודוכלמ ,קשנ ילכ ןיב רבעמ ,ןיוע אבצ תמעתמ דחא אוה

.ירברבה ןברוחה לא ובל תמושת תא הנפה ,תטלחומ הסירק עונמל תנמ לע בושח

.םירזה תוחוכה תא סורהל רתוי םיליעי היהת יכ שדח קשנ שוכרל ידכ עיקשהל תילנויצר ח

.םירחא םיצפחו ,גנרמובכ ,ןקירוה תמצועב תוחור ,שא ירודכ ,םיציח םנשי םהיניבו ,המח

.הריהמ הבוגת ,ןורשכ ,קויד םישרודה םימוד םירצומ קחשל תובהוא םג תונב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more