סימניות
םיקחשמ

םיקחשמ

.ןגהל ךירצ התא ,םיפקתומ םתא םא .אתה לע ןגה םניח ןווקמ קחשמ רפסל דחוימב לבא ,השעי יעצמא לכ .תוליעיב םירז חצנל ידכ םינוש םיקירט ןימז היהת התא ,קחשמ התאש ןמזב .ביואה אבצ לע םהלש תינסרהה העפשהה תיינפה ,םיעלס תולופמב ,םשג תופוס ,םיקזח םינק .עוגיפה תא ךילשהל וא ,םיליבשה לע ןגהל ידכ םתוא חולשל ןכמ רחאלו ,םיניוזמה תוחוכ .םיסונוב ןסחאמ רשא ,ךחוכ םימסקה זגראו ךמות אוה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ןוחטיבה ןגא לפי קטגוריה:

Igry םייחה לכ :הנגה תותקב borba

."ןוחטיבה לדגמ"ירלופופו םסרופמה דעיה גרוהל ,בטיה תבצועמ היגטרטסא תניוצמ אמגוד

Windows םימרה םימוקימה ומדקתתש לככ הגרדהב תחתפנש. .תליחתמ לחה ,יעבט ןפואב רובעל ץילממ ונייה ,רתוי השק רבעמ ,הובגה רפסמה ללגב אלא

.םינוש םירושיכ ילעב םילייח לש םילייחה רפסמ תא לידגהל םעפ לכב ,ריחמה לכב תבייח .לעפוי הזה בוביסה ףוס דע םכצרא ךרד רובעל לגוסמ היהי אוהו ,ותוא סורהלו ףודהל יד

.ןיינועמ התא היצקנופה תא רוחבל לוכי התא ובש טירפת ול שי ,ול התצקוהש הדוקנ תרדג .םילייח רוכשל רוציי תרשפאמו ,ביואה תפקתה לש היינבה ןגמ תיצקנופ .בשחיהל ךירצ הז תאו ,ולש לובג שי ןיינבה יכ רוכזל ונילע ,תאז םע

?ותוא חיוורהל ךיא .ביואה תוחוכ םיסרוה ,ליגרכ .תומרה לכב ביצהל ,תודיש אוצמל ןתינ רשא ,סונובהו רכשה יאנתב ,תאז םע .בוש וילא סחייתהל ןכמ רחאלו ,בוש קוריב תעבצנ הדימה דע ןיתמהל ךרוצ שי ,ולש תונת

.וילע הלוע חוכ ביואה תא שוגפל קר אל ןמזה לכ חתפתהל ךירצ םג התא .הרצונ תיפיצפס הדיחיל ובש ,אתה טירפת ךרד ןתונ התאש ךתדוקפל תייצל ידיימ היהי ךל

.םישדח םילייח רוכשל לוכי אוהש ךכ ,תוארוהו ןמ ,בהז לש הזחה תא חתפ

.קחשמה תומר המכב רובעת התא רשאכ םיוסמ בלשב ויהי םהו ,רתוי םימדקתמ םילהוא שרוד .תדחוימ העתפה הנומט לכו ,ןבא וליפאו ץע ןוגכ ,םירחא םינבמ ויהי ךשמהב .הדבכ חורו ינלטקה ודנרוטה חולשל ,דרב ,םיקרב םתוא קורזל ,ביואה יעלס תולופמב תא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more