סימניות
ןוחטיבה Fruit קחשמה

ןוחטיבה Fruit קחשמה

.ירפ בהאי אלש םדא ןיא .ךלש קיסמה לע ןגהל ידכ תוריפ לע הנגה םיקחשמ םניח ןווקמ קחשמ היהת .םיבער םילולבש לש תוטעמה תופקתהה תא ףודהל ידכ ףורגא תופפכו ינמוי .ליצהל אובי רחא ישומיש לנסראו שמרח ,תולא ,םינומיר ,םיבנע םיחתות .המישמה םע רתוי הליעי הרוצב דדומתהל ידכ ,םיליבשה לע תרפושמ םיקיז
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תוריפ לש הנגה לפי קטגוריה:

10000Games םירומיה רובע תוריפ הנגה grenling .בר ןמז ךשמב םשג היהי אל םא םיחמצה תא ופטשיו המדאה תא ושירפי ,םי

.ירפה לש םייעבטה םיביואה אלא ,רחא חוכ םע וניא קבאמה קר ,המוד בצמ

:םע ןגומ תויהל ךירצ ןגה ,ונלש הרקמב !םישחרתמה םיעוריאה ןמ לבקמ התא ףיכ המכ לבא .גורהל ףורגא תפפכ טועבל ידכ קיפסמ הזו ,םיטושפ תונוזלח םע קבאמה ת .םילולבש לש ןטק אבצ םע קר תלעופ וז הטיש לבא .ינמוי קויד רתיל וא ,wands םסקה תרזעל תונפל ךירצ התא ,הרקי טלחהב

.דחוימ והשמ לבקל לוכי התא ןמזה םעו ,השדח תשומחת תשיכר לע איצוהל

.בוטל עיגמ הזשכ ףסכ לש בוט קשנ לע םחרמ אל התא לבא .ףסכ רתוי איבי םיקיזמ לש ינומהה סרהה יכ ,םמצע רובע תוריהמב ומלשי

.קשנ גיצהל ןמזה עיגה .תוננב ןכמ רחאלו ,םיבנע :הענ ביואה אבצ לומ תוריפ םיחתות םישל .להקה ךותל קורזל ןתינ רשא ,ןומיל לש םינומיר ויהי זאו ןווקמ ירפ תנגה יקחשמ

.הליסמה לע הנוש רבילק וא ותוא לש ברק תודיחי המכ ףושחל ,םייקה לנס

.םיניירושמ אלא ,תונוזלח קר אל הז וישכע .תודסק תושבול םיעלותה ,םיזוורב תרוצב תוינוכמב םיבשוי ,העונת יסונ .תחא םעפמ רתוי חצנל ךירצ התא ,םתוא סורהל ידכ ,וישכע .םיבער םילולבש לש הפקתהה תא רוצעל ולכות ,םינוש חצור היגולונכט הב

.תבאוכ היעב םע דדומתהל םילער ךירצ אל התא !ךישמהל זא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more