סימניות
קחשמה ברק יטובור

קחשמה ברק יטובור

.תוידוחיי תולוכי םע גרובייס לש דיקפתה תא קחשל םיריעצ םינימזמ יכ .דעצ רחא דעצ ךישעמל סחיב הגרדהב םילדג םהיתוחוכו ,םינכוסמו םישומח .שגרמ ךילהתל רבח ןימזהל וא בשחמה דגנ םחליהל לוכי התא ןאכ .םיפסונ תונורשכ תשיכרל ילאוטריו ףסכ םיסונוב קפסמ רבעמב .הז תא רפשל תנמ לע תויטמוטוא טובורה תא רוחבל החטבב לוכי התאו ,ךל .ברקה תריזב תימנידו תניינעמ הקתפרה אוצמל ולכות
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים ברק יטובור לפי קטגוריה:

Iry הדלפ לש וחוכ תאו חוכה תא :םיטובור לש ברק וד warriors10

:לוהינו בר ןמז רכומ ,תרכומ םידיוצמ םהו ,הלועמ הקיפרגב םיג .םינוש םיעבצ לש דויצב םישובל לזרב םימחול לכ םידגנתמ דוקירה ברקב .ביריה תולועפ​​ לש הטילשה לע הרימש ,רתאה ביבס םהלש טובורה לש העונת

.תוחוכה ןזאמ יבגל גואדל ילבמ וגצוהש תויומדה לכ רוחבל לוכי התא ,ה .ןיטולחל השדח הרוצב םיעוריאה תא ךופהל הלוכי היופצ יתלב תחא הכמו .ןמזל תגסל שארמ ,יתנגה םיקולב םישל ,ביואל ינלטק תוכמה תא תוכהל ,

:ץרמו תואירב לע חקפל ורזעי םישקשק ינש .שגרמ םיקחשמ םיטובור לש ברקה תא ךפוהש המ ,הילדמ תרוצב סונוב לבקמ .םישדח תוחוכ םע ךישממ םיטובורה לש ברקה םש ,האבה המרל עיגמ התא ןו

.תומר ךרד תומדקתה התאש לככ קזח תויהל ךפוה הזו ,םישומח םיטובורה י ןווקמ קחשמ ברק יטובור

.טילחהל ךלש היגטרטסאה תאו לזמה אוה ,חצנמה היהי ימו ,ןוויכ הזיאב

.םירחא םיטובור שוכרל לוכי התא ,ףסכ רמשנ תונימזה תויומדה לכ אל הז .תוברקב תונוחצינ ידי לע חיוורה אוה עבטמה לבא ,םולשת רובע םינתינה

.שומיח ץורמל ךפוה הזו ,תופסונ תויונמדזה שפחמ ןקחש לכ .םימיוסמ תונורתי איבמ ץפח וא אבה קשנה .ותוללכב קחשמה תאו אבה בוביסה לש חצנמ םייסל ךלש םייוכיסה תא לידג

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more