סימניות
Destroyer קחשמ

Destroyer קחשמ

.ריעה יבשות םייובש ליצהל ידכ ןויגיהב שמתשהל ךירצ התא ובש Destroyer םניחב קחשמה .םסא רתתסהלו טלמיהל וחילצה םה .ריקה הבשנ הזע חורו ,ןימא אל היה ולש בוציעה לבא .תע לכב םתוא סורהל לוכי ביואהו ,רוריבב הארנ ,רבה לע םידמוע םישנא וישכע .ןיינבה תא סורהל ידכ - ךל שיש דיחיה רבדהו ,ךרד ןיא םיבשותה לא ברקתהל ידכ .עילק תוריל וא םיוסמ םוקימב הצצפ םישל ףידע .םישנאב עוגפל ילבמ לופיי תיבה ,הנוכנ הרוצב השענ םא
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תתחשמה לפי קטגוריה:

Zahvatyvayuschie םיקחשמ razrushitel

.ןוטלשה תא סופתל ידכ םהלש חוכה לידגהל שקיב ןטק אבצ וליפא היהש םייניבה ימיב םלו .לושמו תונכש תומדא םא תושעיהל לוכי הז ,דחא דצמ .םיינחצר םינכש התוא לש תופקתהה ינפמ םשוכר ןגהל ידכ ינויחו בושח ,ינשה דצמ םיקחשמ תסירה טנרטניאב

.בהז תועבטמ לש רתויב םיבוטה םירהה תאו תואצותה תא לבקל םילוכי םישמתשמה הבש דיחי

.ךישמהל םישמתשממ םישרוד םרורחש רחאל םג .םיפסונ םירושימ ינשב אלמ קלח השולש vypushena םויה ,רבד לש ופוסב .קחשמ תצצפ רוצמב ןורשכה חוכ ןחבמב ,םיאלמ ויהי םיקחשמה לכ רשאכו ,הכורא ןמז תומכ

.תורופס היינש הקספה ירחא ןפדפדה ןולחב תורישי חותפל םה .סרה לש ולולסמ תא תוזחל ומצע לומ חטמ עגפ עילק לש םוקימה תא בשחל ןוכנ םא תורקל

:חיוורהל לוכי ןקחשה ועיצה תומישמהמ תחא לכ ןורתפל .הלשמ םינכוס םוקמ לכב הסונמ דקפמ ,השק ןנתסמ וא םילגרמ ילב רכש המחלמ .יסקורפ באוכ אל ןפואב םיביוא דימשהל ךרוצה רחאל .ביואל רתויב לודגה קזנה תא איבהל ולש סופתל אל לבא ,קיפסמ קר סרהיהל ךירצ טרופ .הלחתההמ לכה ליחתהל ךרטצת איה ,דובא בשחנ תמר ,עפשומ ןכוסה םא

.ינלטק קשנ לש םישדח םיגוס וחתפי םירבוע םה רשאכ ,םיביריה רפסמו תומרה רפסמ הרדגה .תומישמ רובע ןימז םיזגפה רפסמ תא תוארל ןתינ הלא תונולחב .שתומ קשנה לובגו ,סרהנ וניא ביואה םאש הרקמב המר ידיספמ .החרזמ עונל ןכמ רחאלו ,היבנידנקס לש םיינופצה םיקלחה תא דוכלל ויהי םישמתשמ ,הפו

.םוימויה תוגאדו תויעבמ חורבל בוט ןמז םירגובמ שיו ,תיבחרמ תיגול הבישח חתפל רוזע

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more