סימניות
םיקחשמ חדקא ןטפק

םיקחשמ חדקא ןטפק

.םיריבס יתלב םישנוע םהילע בשוחו ,יאמבה םעו םירומה םע וליפא עיגהל םלוח דימלת לכ .םניחב קחשל םיעיצמ ונא ובש ,הנכוב ןטפק םינווקמ םיקחשמ רפסי ,הזמ תאצל לוכי המ .םהיניב דירפהל הצרש יאמבה תא טנפהל וחילצהש יאקירמאה רפסה תיב ידימלת םה דלורהו' .םשג ליעמו לותיח שבול רוביג ךפה Bedjamin Krapp וישכע .רודכב םידליה םע קחשמו םיצעה ןמ םילותח ריסמ ,תוצלפמו םיקדייח םע םחלנ תוברק ,םי .עשעשמ לוכהו ,תובר תומישמ ןנשי !ףיכ היהי הז ,ףרטצה
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים קינטסירפ ןטפק לפי קטגוריה:

Games ןטפק Pretender

יאמבה תא דמלל ךיא וא .םיקיחצמ םייוניכ לכ תתל בהוא תונכב הארוהה תווצ רקיעב לבא ,לזמ הז ,דבוכמ סחי ול .המוד היצמינא תסרג לש םיעינמ לע קר ורצונ קינטשופ ןטפק לש םיקחשמהו ,תורוטקירקו

.םיכאלמ ויה אל ה'רבחה ,לכה ירחא לבא ,סני'צאה דלורהו 'גרו'ג דרוב לש םיבוט יכה ם

.פארק תא אל לבא ,הז לכל ויניע תא םוצעל היה לוכי ןיטולחל הרדש טוח רסח יאמב קר ןטפק יקחשמ

.עגתשהל טושפ הזח םירבח ינש לש זורכה ןמ םהמ יצחו ,רתוי תצק .םיינוציק םידעצל תונוש תותיכב דלורה תאו' גרו'ג תא קלחל זעה רפסה תיב להנמ ,יתרו

.וחילצהש ונימאה אל םמצע םהו ,הזונפיהל ונפ םה שואיי ךותמ .שדחה ומש תא הלגמ קינטשופ ןטפק קחשמהו הרוטקירקה לש ומשו ,םהינפ לע רוביג עיפוה

.םינכוסמ םיבצמב ןמזה לכ ומצע תא אצומ אוה ןכלו ,תפרוטמ תימוק ,הרזומ הרוצב השוע .תורצב יאמבה תא םיריאשמ אלו ,םהיפתכ לע הלפנש תוירחאה אולמ תא םיניבמ דלורהו' גר

.תוחפ םילבקמ אל תויעבה לבא .םדוק שחנל אל וליפא ונחנא רשא ,םיבצמ הברה רותפל ךרוצ שי ,אוה ךופהנ

.םירוצי לש הידפולקיצנא תריצי לש המישמה תא אלמל לוכי אל התא ,הז ילב .רבעב רמוחה תא רוכזל זא ,תניינעמ דואמ איה המישמה .םהלש לודיגה תיב לש םוקמל סנכיהלו םתוא רובע םש איצמהל ,תוירוגטקל תוצלפמה תא ןי .עצומה טירפתהמ רוחבל ךירצש תורתוכ םג ויהי

.םיצע יפנע לע םיבשוי םיררחושמה םידליהו ,תוריהמב לועפל שי ךא ,םילותיחב םיביואב

.ביואה רבעל םתוא קרוזו םיזופת םע םישומח פורק ןכלו ,םהמ םירדהה תא ליצהל םילוכי .הז רנא'זב Pitfall ןטפק לש קחשמה לש תוניינעמ תואסרג המכ אצמי ,םילזאפ בהוא ימ .םירוביגה לש הנומתה םע תוינועבצ תונומת המכ ףוסאל ולכות ,םיוסמ רדסב םיביכרמה ףו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more