סימניות

משחק ךלש הבהאה ןחבמ באינטרנט

                                  Test Your Love קחשמ

ךלש הבהאה ןחבמ (Test Your Love):

.ךלש שדחה ףתושה לש חוטב אל ירמגל התא לבא ,שאב הלע דואמ המח הבהא ,ךלש בלב .ךלש הבהאה תא קודבל ליחתהל זאו ,ךילא סחייתמ תמאב אוה ךיא תעדל הצור .שידא אל התא ימ לש םהיתומש תא םג ומכ ,ךמש תא ןיזהל ךירצ התא ,הקידב ליחתתש ינפל .הבהאה לש היגרנאה תעונת לע בל תמושתב לכתסהו םירותפכה לכ לע ץחל ,ןיפוליחל .קפס תצק תויהל לוכי אל ךלש בהאמה לש תושגרה תא זא ,זוחא םישימחמ רתוי הקולחה םלו !לועפל ,תובר םימעפ תושעיהל הלוכי הקידבה
" "