סימניות

משחק היזיוולט ןשי באינטרנט

                                  Old TV קחשמ

היזיוולט ןשי (Old TV ):

.הנומתה תא הארמ הקיספה םואתפ הביתהלבא ,ךילע תובוהאה תויכוניחה תוינכותב הפוצ ,ה .היזיוולטה טלקמ לש ןוילעה וקלח לע קפד ,ולש תדחוימה ךרדה תא ןקתל ליחתהוזגרתה או .לשכנ לדומה תא םיבהוא אל םגש,תיבה ינב לכ טעמכ ידי לע ןכמ רחאל ףרטצה הז ןוקית .שדח רבדתונקל תונמדזההיהי רוביגה לש ותחפשמבןכמ רחאלו ,תונטק תוכיתחל דחי ןרדשה
" "