סימניות

משחק iPlayer: תבכרה המואה באינטרנט

                                  Rail Nation קחשמ

iPlayer: תבכרה המואה (Rail Nation):

.דובעל ךירצ התא ךיא תוארהל תונמדזה ךל שי ,ץראה לכב וא ךלש ריעב תבכרה לש הדובעה .הלש ןוקייטה תויהלו המלש תבכר תיירפמיא ילאוטריווה בחרמב הנב .ךל רוזעי המואה תבכר םניח ןפדפד קחשמ .םינעטמ הלבוה םיעסונה תורישב תורישה תמר תא תולעהל ליחתהל ,םינקחש ינוילימ םע דח .םישנא רובע תילמיסקמ תוחונ םע ןיטולחל יטמוטוא ,רפוס םיינרדומ םיפוסמ םתכיפה ,גו .הרובחתל םיליעומ םיזוחב תוכזלו םיזרכמב ףתתשהל .ההובג תוריהמב םיעסונ תובכרו המצוע​​ םירטק שוכרל ,םיילמיטפוא םילולסמ חתפל .םימקוממ ךלש תונחת ןהבש םירע לש םייחה תמר תאלעהב ףתתשהלו תיחוור הירפמיאה תא ךו
" "