סימניות

משחק החפשמ םסא באינטרנט

                                  Family Barn קחשמ

החפשמ םסא (Family Barn ):

.יאלקחכ ומצע תוסנלו הרשע עשתה האמה םיסנכנ ונא םויה .הז תא חתפל ךירצ התא וישכע םיווח םתינק םתאש םכמצעל ראת .תיבמופ הריכמ התואב לבא ,ןבומכ ,םייח ילעב תוברתהל ,הניגב לפטל ,קרי ןג וערז .חותיפב עקשומ תריכממ חיוורה ףסכ .םישדח םינבמ תונבל .רוזאב הבוטה יכה התייה ךלש הווחה תא ךופהל ידכ לכה תושעל השיכר ילובי