סימניות

משחק תבריג באינטרנט

                                  Screw the Nut קחשמ

תבריג (Screw the Nut):

.םינוש םינוקית עצבת ,Screw the Nut שדחה קחשמב .הקינכמל םירושק םלוכ .חירבה לע זוגא גירבהל ךילע היהי .םיוסמ םוקמב םקוממ היהי חירב וילע קחשמ הדש עיפוי םכינפלש ךסמה לע .ונממ םיוסמ קחרמב זוגא היהי .םהיניב ואריי םינוש םילושכמ .הדיפקב לכה דומלל ךרטצת .גרובב תעגל לוכי ,לגלגתמה ,םואה זאו םימיוסמ םילושכמ ריסהל םכילע .ךכ לע תודוקנ ולבקתו חירבה טוח תא גירבת איה ,תאז השעת איהש עגרב
" "