סימניות

משחק קותמה אחספה גח באינטרנט

                                  Mahjong Sweet Easter קחשמ

קותמה אחספה גח (Mahjong Sweet Easter):

.Mahjong Chinese אוה םלועב רתויב םייראלופופה לזאפה יקחשממ דחא .גנו'גהמ קותמה אחספה גחל הלש תינרדומה הסרגב קחשל םכתא ןימזהל םיצ .קחשמ תויבוק וחנוי וילע קחשמ שרגמ תוארל ולכות ךסמה לע םכינפל .םינוש םיקתממ וראתי םה .תוהז תונומת יתש אוצמלו הדיפקב לכה ןוחבל ךילע היהי .ךסמהמ ריסהל ךכבו רבכעה תרזעב םהילע ץוחלל ךרטצת תעכ .תודוקנ לש תמיוסמ תומכ ולבקת הז ליבשב
" "