סימניות

משחק רוטלטסניא ןודא באינטרנט

                                  Master Plumber קחשמ

רוטלטסניא ןודא

Master Plumber

.רתויב בורקה ןוסחאה לכיממ תורוניצ ךרד םיקפוסמ םה ,יהשלכ הביסמ םי .םירטמוליק המכ ךרואל םיחתמנה םיבר תורוניצב רובעל הכירצ איה ,הריד .הזה םלועב יחצנ רבד םוש ןיא ,ךרע ירסחל םיכפוה ,םידילחמ תורוניצה .תללוכה םימה תקפסא תכרעמ תא םישבשמ אל םהש ךות ,םקלחב וא םאולמב ת .םירוטלטסניא םה - בטיה םתוא םיריכמ םתאו דחוימב ורשכוהש םישנא ידי .ןודא אלא ,טושפ אלו הזכ רוטלטסניאל ךופהל לוכי ךמצעב התא ,רוטלטסנ .ןויגיהב בושחל לגוסמ תויהל ידכ קיפסמ הז ,דחוימ ךוניחל קוקז ךניא .ןוכנה םוקימב עטק לכ רידגהלו בבוסל ,תחא תומלשל תורוניצה תא רבחל
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more