סימניות

משחק שיפ באינטרנט

                                  Fish Connect Deluxe קחשמ

שיפ (Fish Connect Deluxe):

.לזאפ םג אוה Fish Connect Deluxe קחשמה לש הרקמבו ,טרופס וליפאו ביבחת ,החונמ או .םינמוש ,םיפרוט ,רהנ ,םי :םעט לכל םיגד ואצמת וב ,הלועמ גיד םוקמ םכל םיעיצמ ונא .תוילנויצנבנוק אל םיכרדב םיספתנ םיגד ,םימב קחשמה חטש לע .ךסמה לש טושפ עגמ וא קיפסמ רבכעה ,וטנ וא גיד טומ ךירצ אל התא .רתוי וא םיהז םיגד השולש תרשרשב רבחתהל .םיטנמלאה םיאצמנ םהילעש םיחיראה לש עבצה תא תונשל איה המישמה .תוכורא תוארשרש ךפוהש המ ,םיילמינימ םיכלהמ תושעל וסנ
" "