סימניות

משחק תחא הרוש באינטרנט

                                  1 Line קחשמ

תחא הרוש (1 Line):

.ךלש חומה תא ענענל ךל םורגלו ןיינעמ דימת םה ,םיווק םע לועפל ךירצ התא ובש ,םילז .בר ןמז ךשמב תובורק םיתעלו רהרהמ ןקחשה ,תויעב רותפל ליחתמ התא רשאכ לבא ,טושפ ה .תיגול הבישחו יגטרטסא ןונכת ךממ שורדי הז ,ללכה ןמ אצוי אלל - 1 וק קחשמ .דבלב תחא הרוש םע רבחתהל בייח התא יכ שרגמה לע תודוקנ שי .היעבה ןורתפב עירכמ ךופהת רשא העונתה ,הלחתהה תדוקנ תא אצמ .השדחה תמרל רובעל לכות אל ,ךכ לע טילחתש דע ךא ,הנושארה המרה תא לעפה ,האיגש תשח
" "