סימניות

משחק יל'ג שארק תמאתה באינטרנט

                                  Jelly Crush קחשמ

יל'ג שארק תמאתה (Jelly Crush ):

.םתיא קחשל ,תחנ התאש םילזאפ קוסעל תוצור תוינועבצ יל'ג תוירכוס .ההז רתוי וא השולש לש הרדסב םתוא ךפוהש המ ,תויומדה תא ףוסאל ליחתהלו םהילא בל ם .בצקומה ןמזב םומיסקמ תודוקנ עולקל תוסנלו ,םהלש תומוקמ ופילחה םהו ,zheleyki תזז
" "