סימניות

משחק הציפק הנטק עדרפצ באינטרנט

                                  Little Frog Jump קחשמ

הציפק הנטק עדרפצ (Little Frog Jump):

.םהמ דחא ףרטצהל וכרטצי הנטק עדרפצ הציפק קחשמב התא .םהלש םוקימה תא תונשל תוצובקה יתש תא תושעל ךירצ התא וישכע .םהלש תומוקמה תא תונשל ולכות דעצ רחא דעצ זא
" "