סימניות

משחק רפסמ ותוא רבח באינטרנט

                                  Connect The Same Number קחשמ

רפסמ ותוא רבח (Connect The Same Number):

.Connect the Number שדח רכממ לזאפ קחשמ םיגיצמ ונא ונלש רתויב םינ .םהלש םיינויגהה היצנגילטניאהו הבישחה תא קודבל לכוי ןקחש לכ ,ותרז .םיאת לש הווש רפסמל קלוחמה קחשמ הדש הארת ךסמה לע ךינפל .תויבוק וליכי ןקלח .םינוש םירפסמ ועיפוי םיטירפה לכ לע .םיהז םירפסמ ינש אוצמלו הבר תוריהזב לכה ןוחבל ךילע היהי .רבכע תציחלב הלאה םירפסמה תא רוחבל ךרטצת תעכ .הז ליבשב תודוקנ ולבקתו ךסמהמ ומלעיי הלאה םיטקייבואה זאו .םיטקייבואה לכמ הזה קחשמה הדש תא תוקנל איה הלא תולועפ עוציב ידי
" "