סימניות

משחק השילפה הדוקנ באינטרנט

                                  Dot Invasion קחשמ

השילפה הדוקנ (Dot Invasion):

.תודוקנה םע דדומתהל לוכי התאש ךכ ,ילאוטריווה םלועב תיווחש תונוש תוצלפמ םירזייח .תופפועמ תודוקנ תא גופסל ידכ לבא ,ףודהל וא תוריל אל אל אוה ןורקיעה .עובצ ףע רודכה ובש עבצה תא םאות אוהש ךכ הלש עבצה תא תונשל ,הדוקנה לע ץוחלל ךיל .תופסונ תודוקנ ףוסאלו רתוי דמעמ קיזחהל וסני ,ןמזה לכ ולדגי הפיקתה תודוקנ רפסמו .המושר רידגהל לכותו זכרתת
" "