סימניות

משחק מסטיק ג'ימי באינטרנט

                                  Jimmy Bubblegum קחשמ

מסטיק ג'ימי (Jimmy Bubblegum):

.רופיצ ומכ וב ףועלו םיימשל ספטל הצר דואמ םי'ג ןטקה דליה .קיטסמ קיטסמב שמתשהל טילחה אוה ךכ םשל .וז הקתפרהב ונלש דליל רוזעת םוגלבוב ימי'ג קחשמב .םכינפלש ךסמה לע הארית ונלש תומדה .תיקנע העוב חפנו קיטסמה תא סעלי אוה .תרבוגו תכלוה תוריהמ הגרדהב םיימשל הלעי אוה ותרזעב .ףוסאל ךרטצי אוהש םינוש םיצפח ויהי ונלש רוביגה לש העונתה ךרדב .ידמל תובורק םיתעל םיימשב ועיפוי תופפועמ םירופיצ .םתיא תויושגנתהמ ענמיהלו םיימשב םינורמת עצבל םכלש רוביגל םורגל ם .עקרקה לע לפנו קסרתי ךלש רוביגהו ,ץצופתי רודכה ,הרקי הז םא
" "