סימניות

משחק ןחה ינבא תא גזמל באינטרנט

                                  Merge the Gems קחשמ

ןחה ינבא תא גזמל

Merge the Gems

.םייח םידמג וב ןותחתה םלועל ועסית ,ןחה ינבא גוזימ שגרמהו שדחה קח .םיידוחיי םירבד ןהמ רוצילו תורקי םינבא ץלחל תלוכיה תוכזב םימסרופ .םינבאב םייוסינ ךורעתו םידמגה תודבעממ תחאב דובעת םויה .םיאתל קלוחמ קחשמ שרגמ היהי ךסמה לע ךינפל .םינוש םיעבצב ןח ינבא וליכי םקלח .םיבותכה םירפסמה תא תוארל ולכות םהב .ןיטולחל םיהז םיטקייבוא ינש אוצמלו לכה תא בטיה ןוחבל ךילע היהי .רוביח ורציו ינשל םהמ דחא וררג ,רבכעה תועצמאב ,תעכ .םימדוקה םיטקייבואה לש םירפסמה םוכס הארנ וב שדח טקייבוא ךינפל עי .ךכ לע תודוקנ לבקתו םינבאמ קחשמה הדש תא הקנת הלא תולועפ עוציב יד
Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more