סימניות

משחק תוכיסנה לביטספ באינטרנט

                                  Princesses Singing Festival קחשמ

תוכיסנה לביטספ (Princesses Singing Festival):

.היזיוולטה תינכותב ףתתשהל ונמזוה תוכיסנ המכ .םינוש םירנא'זב םיריש המכ םש ורשיו היזיוולטב ועיפוי םה .רפסמ לכ רובע םידגב ףוסאל ונלש תורוביגה רוזעל ךרטצי קחשמה הרישה תוכיסנ לביטספב .עצבי תיפיצפס הרוביגה רנא' ז הזיאב רוחבלו ךסמה לע לכתסהל תוריהזב .םידגב הברה ויהי ובש םידגב ןורא חותפל ולכות ,ןכמ רחאל .ךמעטל הלש תשובלתה רוחבלו הכיסנה לע םלוכ תא תוסנל ךרטצת וישכע .םירזיבאו םיילענ רחב ,הז תחת .ריש רישלו המבה לע תולעל ולכוי הכיסנה תא םייסתש רחאל
" "