סימניות

משחק ׁשָחָנ באינטרנט

                                  Snake קחשמ

ׁשָחָנ (Snake ):

.םישגרומ השקו דואמ דיינ ,רוחש רודכ ומכ הארנ הזש דע ינרדומה שחנה תא שוגפ .ירשפא לבא ,לק אל הז ,הטילש תחת הז תא איבהל הסנ .תצק טאהל היהי הזו המצע העונתה המוד תויהל ,לודגל ליחתמ שחנהו ןבל הנופא ףוסא .ךורא םיטנגלא שחנ לדגל תוסנלו הדשה לש תווצקה םע שגנתמ הזל ונתת לא .רבכעה םע ךשמה
" "