סימניות

משחק הניאון Rider באינטרנט

                                  Neon Rider קחשמ

הניאון Rider (Neon Rider):

.ולש םילגלגה ןמ וליפא עיגמש לודג עונפוא ןואינ עבצ תגיהנ ,ןואינ ץורימב קלח תחקל .ךלש םיבצעה חוטב poschekochat בכרומ לולסמ םע בברועמ הפי הזחמ .שיבכה לע ראשיהל ,ןואינה ילולסמ לכ לע רבגתהל
" "