סימניות

משחק Mineblock הקתפרה ףועלו בבוסל באינטרנט

                                  Mineblock Rotate and Fly Adventure קחשמ

Mineblock הקתפרה ףועלו בבוסל (Mineblock Rotate and Fly Adventure):

.טפארקניימ לש םלועל ךלת Mineblock Rotate and Fly Adventure קתרמה .בהז תועבטמ םש ףוסאלו םויה םיוסמ רוזאב רקבל תבייח ךלש תומדה .וז הקתפרהב ול רוזעת .םילוגע םימצע ואריי וב ךסמה לע ךינפל עיפוי םיוסמ רוזא .תונוש תויוריהמב ללחב ובבותסי םה .םהמ דחא לע היהת ךלש תומדה .רבכעה תרזעב ךסמה לע ץוחללו רחא טקייבוא לומ היהי רוביגה וב עגרה .רחא טקייבוא לע היהי אוה ,םיוסמ קחרמ ףעש ירחאו ,ץופקת ךלש תומדה .ריוואב םייולתש בהז תועבטמ ףוסאל תוסנל םכילע היהי ,הז הרקמב
" "