סימניות

משחק ףדרמה סילא באינטרנט

                                  Alice the chase קחשמ

ףדרמה סילא (Alice the chase):

.ינשה םע דחא רשקתל היצזיליוויצה ידירש רזוע ,חילש תיקלח הרשמב תדבוע סילא .םיפרוט םיטנטומ םישפחמ תייה םיבנג ירוצי ובש החיחצ תיעלס רבדמ תמדא תוקלוחה תונו .תוריהמה אולמב יריב הווש ול ןיא ,עונפוא םע ןיטולחל טלשנ הרוביגה .םיטריפ ינפמ חרובו ירי ,המישמה לש חולשמה םע החלצהב דדומתהל הל רוזעל
" "