סימניות

משחק הראווק באינטרנט

                                  Kowara קחשמ

הראווק (Kowara):

?תוצובק רפסמ ןיב םימוקימ ןווגמב םישחרתמש יפא תוברקב ףתתשהל הצור .םאגוק לש םלועל וכלי םירחא םינקחשו התא ,וב .םיתווצ העברא ךותמ דחא רוחבל ךילע היהי ,קחשמה תליחתב .םחלית התא הל .םישומח רבכ םוקימה לש תיתורירש הדוקנב עיפות ,ןכמ רחאל .תורחא תוצובק לש םיבירי שפחל ליחתהל וישכע .תוקיודמ תוירי םע גורהל תוסנלו םהילע שאב חותפל דימ ,םתוא אצומ התאש עגרב .ברקב חצנל לכוי תוביריה תודיחיהמ םינקחשה לכ תא סורהי רשא תווצ
" "