סימניות

משחק iPlayer אמפייר אונליין 2 באינטרנט

                                  Imperia Online קחשמ

iPlayer אמפייר אונליין 2 (Imperia Online):

.ויפוי אולמב םייניבה ימי םלוע תא הגיצמה היגטרטסא איה ןיילנוא היר .הפוקת התוא לש םירסיקהו םיכלמה תא ווחש תויווחו תושגר םתוא תא תוו .הזה קחשמה יללכ תאו םיעוריאה ךלהמ תא ךינפב וגיציש תונושארה תומיש .םייאבצ םיעצמאב םיחטשה תבחרהב הכמ הכמו שלופה לש דצה תא חקול התא .םירחא םיבר םירבד דועו תוירסיק תוחפשמ רחא בקעמ ,תוריט תיינב ,םיב