סימניות
תויצזיליוויצ ןיב המחלמ קחשמ

תויצזיליוויצ ןיב המחלמ קחשמ

.תואיצמה תא חכוש התא יכ ףחסנ ךכ לכ לבקל לוכי התא ,תויוברת תמחלמ .יטננימוד ותוא ךופהל ,םיעצומה םיעזגה דחא תריחב .המחלמ - ליעי ילכ שי הז ליבשב .רז חטשב ךלש חוכה תא םיקהל ולכות רתוי רהמ ,אבצה רתוי קזח ,ךל שי .היגרנא תוראב םילדגמה תא דוכלל דימ אוה רתויב בושחה רבדה לבא ,יגט .ביואל הרזח םירזחומ אל ושבכנש םיניינבהש אדו .הטילש תחת הירוטירטהו בצמה לע רומשל ,םילייחה רפסמ תא לידגהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תויצזיליביצה תמחלמ לפי קטגוריה:

תירוטסיהה המישמה :םיקחשמ תויוברת לש תומחלמ

:התא םיקרפ רפסמ רובע .ביואה ידי לע סופת רבכ אוה ,בלה תמושת ןמ דחא ןיינב קר ןת ,רמשמה

.רתוי ןווגמ םינקחש עיצמה ,הלוע הנפוא םיחתפתמ םיקחשמ תויצזיליביצ

.םתוא דוכלל איה ךלש הלטמהו ,ולש םילדגמה תא םג שי ביואל .םחוכל תחתמ תוארל לקו ,ביואה ןמ םינוש ךלש םיניינבה לש עבצהו הרוצ .ולש הארמה םייוניש דימ אוהשכ ,ךלש םע ותוא סלכאמ ,רחא והשימ לש תי

.וגרהיי טושפ םה תרחא ,רחא והשימ לש ףדוע אבצ חולשל ךרטצת ,ותוא דו .הככ ראשיי דימת הזש בשוח אל ,אבה תיבה לע הטילש ךל שיש ירחא לבא .םהיצפח תא הרזחב תחקל םשל וילייח תא חלוש רבכ ביואה .ינושארה בלשל רוזחל הרוצו עבצ רשאכ הכופה הזופרומטמ הארת ,חילצי ה טנרטניאב תומחלמ תויצזיליביצ קחשמ

.םתוא שוגפל ךלש תוחוכה תחילש ,ןמזב םהלש היגטרטסאה לע ביגהל ידכ ב

.היתוריקל םיביוא הסינכמ הניאש היגרנא ןרקב דיוצמ לדגמ לכ .וכותל תופע תינלטק היגרנא לש תוסירקו ,וילא ברקתהל אבצל יאדכ

.םייגטרטסא םיטקייבוא םה ,םירבדה עבטמ ,רז לעו ךלש המדאה לע םהינש .רקי תוראב הלא דוכללו ,םירזייח תולחנתהה ךותל קומע בנגתהל תוסנל ך

.הז תא דומלל ידכ ברקב שכרנש ןויסינ קיפסמ ךל שי םא ןימז היהי אבה .תויביספ תויונמוימ רופיש לע איצוהל ןתינ רקי ףסונ ןויסינ

.הכלממה תולובג תא ביחרהל ידכ ךלש הלועפה בצמ תא רחב

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more