סימניות
ןווקמ קחשמב קחש - תיפוסניא המחלמ

ןווקמ קחשמב קחש - תיפוסניא המחלמ

.םניחב תיפוסניא המחלמ םינווקמ םיקחשמ קחשל ונהיי םינב .תויצטומ םע םירזייחב םג אלא ,תויתימא תומחלמ לש הירוטסיהה ידי לע .תויגטרטסא חתפל ,הקידבה קשנ ,יאבצ דויצ לע הטילש ,תובר תושק תומיש .ףולחב רוזעי תונחב םינימזה רתויב בוטה דויצה תאו ,תדחוימ השיג תשר .ךלש היהי ןוחצינה זאו ,יטלחהו ףיקת תויהל ,ךלש תשומחתה תא ביחרהל
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תיפוסניא המחלמ לפי קטגוריה:

10000Games םינבה רובע תיפוסניא המחלמ .תוכורא תועש ךשמב קתרמ הז לכ חטש תסיפת ,היגטרטסא ,םיביוא ,םיעצפ .סבומ היהת התאו ,תיזחה תא ףוחדל ןכומ ,םירבד לש יבועב אצמנש ןקחש .ביואה לע חוציפ ,םישעמ עצבל לוכי התא םיבר םיקרפ רובע םש ,תיפוסני

:ל הכחמ םג התא .ולש המחלמה יאנת תא עיצמ םהמ דחא לכו ,םיקלח המכב התשענש ,תיאוריה .תודוקפ תתלו ,הגולפה לש דקפמל ךופהל ידכ הלודגה תיטוירטפה המחלמה .דחא חצנמ םוסרפה עסמ תא ךופהל ידכ השדח היגטרטסא חתפל הלועפ ךלהמב

.רתוי יביטקרטאל עוצעצה תא ךפוהש המ ,תופלוחה תוילעה לש ישוקה .תיפוסניא המחלמ םינווקמ םיקחשמב תושעל המו להנל ךיא ןיבהל ולכות ו

.לדבהה תא שיגרהלו ,דרפנב דצ לכ רובע קחשל הסנ .תונתשהל םייושע םינגומ תויהל חטשה תולובג לבא ,דואמ הנוש הניא קשנ .ךלש תבוטל הלש םילדבהה שמתשהלו ,בושיי לכ לש תונוכתה תא דמל

.תוצעומה תירב םעטמ ךלש תדלומה לע םחליהל ידכ היינשה םלועה תמחלמ ך .ריהמ ןוחצינל ופצת לא זא ,תושק תומישמה .ךמצע לע ךומסל קר לוכי התאו ,ידמ טעמ וכפהי םה בורקב זא ,הלחתהב ב

.תואבה תומישמה תא עצבל רתוי לק ךל היהי ןכמ רחאלו ,רתויב ההובגה ה

.וזכש המגוד איה 3 קחשמה לש תיפוסניאה המחלמהמ קלח .היינשה םלועה תמחלמ לש הלילעה ךותל גורא רשא ,םירזייח םע המחלמ שי

.סרהיהל וכרטצי םהו ,תונוש תוצלפמ היהי ביואה יכ ,ךתוא עשעשל היהי

.חצנל תכשמנ המחלמה ובש קחשמ חותפל ,ביואה לע עירכמ ןוחצינ רחאל ךל

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more