סימניות
s` םלועה השק קחשמ

s` םלועה השק קחשמ

?ךמצע תא קודבל הצור תמאב התא םאה םלועב השק יכה קחשמה s ¯ םלועה תאו ,טנרטניאב םניחב קחשל ןמזה זא .הריהמו הזירז יד תויהל ךירצ התא ,תולוחכ תודוקנ םע םידדומתמ םניאש .רוזעיש דחא תויהל לוכי התא לבא ,סבומ תונרע דיספהל רתויב םיסונמה .הרטמה ןוויכל ךישמהל ןכמ רחאלו ,חוכ ףוסאלו חונל ידכ ,קוריה רוזאל .תוניוצמ תואצות גישהל רוזעל ןויסינו לוגרת תצק םע
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים השק קחשמ s` םלוע לפי קטגוריה:

ךמצע תא תוארל םלועב השק יכה קחשמה .תויגול תויעבל ןורתפ אוצמלו ןוכנה הלועפה ךלהמ תא תונבל תלוכי ,תו .הז םע האוושהב םידליל ףיכ םה רבעב וארנש קחשמה ירצומ לכ יכ ןיבהלו

.תוניצרב עיזהל וצלאי םיבר ,תורבטצה לע תכלל ללכ ךרדב רשא ,ןושארה .ומש תא חיוורה קדצב שי ןווקמה םלועב רתויב השקה קחשמה יכ ןיבהל ול

.בר הכ ןמז ךשמב הקושתה תמצוע תאו בצקה לע רומשל םילוכי אל םה יכ ה .םילזאפ רותפל ךרוצ ןיאו תויאבצ תולועפ ןיא לבא

:בושח הנה .לוחכב תעגל ילב ,םיבוהצ םירוריפ ףוסיא ,רחא םוקמל הדשה לש תחא הני .תעגל ילב םהיניב טוחסל ירשפא יתלב טעמכ הז יכ ,הזל הז קזחו רהמ ךכ .רדתסי לכה ,לכה ךל שי םא ,ןכלו ,הווקת ריאשמ "טעמכ" הלימה ,תאז םע

.םיבלש 30 שי ןושארה קלחה קר יכ ,תושעל לק ךכ לכ היה אל הז ,יל ןימ

.תונוש תומישמ לש םייחה תא ךבסל םינקחשה ,המר לכב לבא .םירחא םיצפחו תוחתפמ ,םיינועבצ םימתכ ,םיבוהצה םירודכה תא ףוסאל ז

.שדח טוידיא ינפל המישנ תחקל רוצעל לוכי התא םהבש םינטק םיקורי םיר

.ריהמ בצקב קובדל ,םישקומ הדש ךרד וליאכ ,אבה דעצה תא תושעל ,תדמתמ .ליעל תוטרופמה תורחאה תונוכתה תאו ךלש תימצע הטילש רובע ןיוצמ ןומ

.םהירוחאמ םישרמ קחשמ ןובשח םע רשב הנחטמה תאצלו ,םישורדה םיטקייבו

.םירצומה תרדס לכ לש תומרה לכב חצנל ראשנ הז ןכלו ,םזיטמוטואה לע ה .ןוחצינ חיוורהל דימתהלו ,םיישקמ דחפל אל ,ךמצעב ןימאהל אוה רקיעה

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more