סימניות
תונומת םירתסומ םיקחשמ

תונומת םירתסומ םיקחשמ

תויתימא תפומ תוריצי םיכירעמה הלא רובע קחשל םניחב טנרטניאב םיעיצמ .רתומ םיפדעומה םש ,םוקיש םלואב םכמצע תא אוצמל ולכות .םיבכוכו םילזאפ ,םיקתפ ,םירפסמ ,תובבל םע ותוא רויצ ידי לע ותוא ל .תירוקמה ותרוצב ףסואה תא ריזחהל ךרוצ שי הפוחד הרזעו ,גצומ תויהל .תוריהזב עיקשהל שי םידעצה תאו ,רדסומ אוה רות לכ
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים תורתסנ תונומת לפי קטגוריה:

Games

שופיח לע זירכהל רתסומ תונומת .תושגרתהה תרבגהל דעוימה ןמזלו ישוק תומר רפסמל ,םירורב םיללכל ,ןי .הירוגטקה ידי לע םיגצומה םירתסנ םיקחשמ םיקחשמ תולעבב םה הלאה תונ .םיקחשמה םיגצומה םירצומה לכ תא חתופ התא רשאכ ךל הכחמ המיענ העתפה

.תפתושמה הכורעתב עיפוהל ידכ םלועה יבחרב השקו בר ןמז ופסאנ רשא םי .ותולדגב םלועב עוגפל לוכיש ידוחיי עוריא תויהל רומא היה הז .תוליעגמ תולועפל לגוסמה לבנ טלחהב היהיו ,תובקע אלל ורבעי אל םלוע .םיווש םהל ןיאש ,םימסרופמ םינודא לש םתדובע תא לקלקל ידכ םירחא םי

:םש תויהל םירומא םניאש םיטנמלאב םיעובצ םלוכ יכ ררבתה ,ןוא

.ורותב שפיח תויהל ךירצ טקייבוא לכ ךכ הגה אוה תורתסנ תונומת קחשמה .הלחתהב םינתינ םיכלהמ 30 יכ ,הרושב לכה קוחמל לוכי אל התאש רמוא ה .םיפסונ םיכלהמ חיוורהל ידכ רתוי םינטק הלא םע ליחתהל ףידע לבא ,טר .לכה תא אצמתש דע םירחא םינמיס ידי לע ךתעד תא חיסת לא ,דב ךותמ תו .םיכלהמ 30 דוע םע לומג היהת התא ,ןכמ רחאל .אל וא רתסומ טקייבוא שי םא ןיבהל םישקמ הנומתה לש םיללצה רשאכ ,תק

.בוש הלוע ןמזה ומכ ,דבה ןמ ואצמנש םינותנה תא ריסהל ליעפ התא םא ל

.ול תוחנ רתוי הברה אל טושפ וליפא לבא ,תורתסנ תונומת קחשמה לש השק .תויומד רחא שופיחה תא םיכבסמה םירחא םיטרפו תויומד ,ןוט לש םיקלח

.םימודא םילוגיעב תונמוסמ תויומדה לכ ובש ףדל רבעותו "ךירדמ" רותפכ .' וכו בכוכ ,תורעה ,תובבל :אשונ יפל םיצפומ םה .ד .ןיינע לש תינושלה תא חותפל ךירצ קרו , .םכתושארב םישלב תריקחלו הלצה עצבמל שופיחה ךילהת תא תוכפוה ןהו ,ת

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more