סימניות
.ןודא תיעועש יקחשמ

.ןודא תיעועש יקחשמ

משחקי מיסטר בין יציג אופי ישיר אם לא ראה את זה בסדרת הטלוויזיה וסרטים. התחל לשחק ברשת בחינם, ואתה אוהב את האנגלי המגושם הזה שקורא האדון של צחוק וחיוכים. להפוך לגיבור של מוצרי משחקים, הוא נשאר קומיקאי האחד והיחיד, שהוא פעילות מוכרת מסוגל להביא כאוס. מיזם עזרה דיג להחנות את המכונית, טוס את jetpacks העיר. הוא יוצא, למרות שהוא לא מעריץ גדול של נשיקות, שמנסה לתגמל את חבריו, מנסה לתפוס את הרגע הנכון.
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים .ןודא תיִעּועְׁש לפי קטגוריה:

בלה לכמ קוחצל :תיעועש רמ קחשמ

.הרדסה קיפמו יאטירסת אוה לבא ,הניב לש ישארה דיקפתב בככ קר אלש ,ןקחשו ילגנא יאק .קחשל ןיב רטסימ קחשמה םא ,תויהל לוכי לזמ תומדה תא ריכהל ,הידמוק לש תאזה תפומה .םינייטצמ ןיב רטסימ ישיא –
.תינדחפו עיגפ ,תיטסיסיקרנ ,טסיאוגא אוה .םירעוכמה םירבדה תא ריתסהל הסנמו ,םיכיבמ םיבצמל סנכיהל הצור וניא ךא ,םינוש םיק .תממעשמ השיגפב – השדח הנשה הביסמה תאו ,ןוסאב םינוקית השוע ;םירחא םע ותו .ולש הנוכתה יפוא הזו ,שאוימ םלועל
ןב לבא .הינפ לע קחשמ בוש ךייחל וישכעו ,ירמגל ולש בלה תמושת תא דכולה תוריהמב שדח טקייב .תוידוחיי ןה וינפ ,בגא .תועמד ילב תאז םייקל היהי דלי לכ אל ,ףוצרפ השע אוה םעפו ,םיימינפה תושגרה תא ףק .ףיכ הברה םיחיטבמו רוביג תרבחב םינמזומ םניחב ןיב רטסימ םיקחשמ

.תושעל והשמ אצמי דימת אוה ,םיקחשמה לש ופוסבו ,הרדסב ומכ

:םיאשונה יוטיב ידיל אב הזו ,תיעועש יעוריא יסעכ יחש ךכ ,הסונ אל ןיידע ה .חנצמ םע וליפא ,הכר התיחנ לבסש ,טועמ ומצע תא להנל היה יופש דחא ףא .ררבתי לכהש חוטב אוהו ,ןויערה תא ךשומ הז – לש הנכסה לע בושחל אל ןיב רטסי .עקרקה לע חנצמה לש הפוחל תחתמ תדרל תונידעבו רשפאה לככ קוחר ףועל ול רוזעל ,םישד .ףרוטמ תמאב אוהו ,ןיב רטסימ אבה םזימה ידי לע .םלשומ רבד ו תוהתל קר לוכי תינלטקה הליפנה תא טאהלו ,עקרקה לא תוריהמב ץר אוה ,ס .ותוא טאהל תצק ,הסיטה לש תוקדה תא ריאהל לוכי תמאב התא ,ולש םינולבה וא היירטמה .לודגל קר תוריהמה תא ,לקשמה תא וא היזיוולטה תא ןיבמ התא םא לבא .םייח ליצהל בוש רוביגה רוזעלו ,םניחב תיעועש רמ קחשמ תא חתפ .חתות ךותמ םתוא תוריל טילחהו ,Myunhauzenom ומצע תא ןיימד אוה .הקסעה תא םילשהל ידכ אלמ םילגוסמ קפלדה יטירפ ,הרי ומצע תא גורהל אל הז םא .תינלטק תושגנתה עונמל ידכ ,הסיטב תיעועש ןרמתל

.םייח ילעב – ליצהל הרטמ ול היה ,םש היה אוהש עגרב לבא .םינפג לע ץפוק ,תובורק םיתעל עבטב העונת לש ךילהתב םיפוק תוקחל בוט רתוי והשמ םע .והנשמל דחא ןפגה ןמ תוזירזב ףועלו ,תוריפ ףוסאל ךרוצ שי ,שילחהל אל ידכ .תומיהדמ תואקתפרה רתוי דוע התכה אבה קחשמ
הלועפה ןיב רטסימ .הנאריפ יגד ישירכ – םייעבט םיפרוט ינפמ​​ סונייקואה תא ליצהל הכלה תיעועשה .השק איצמה ומצע אוהש הבוט – לזמ תמישמ ול םילחאמ ונא .תפטוחה התרבח תא ליצהל ךלי אוה ובש ,רחא רופיס תיארנ הגשה רתוי הפיא .אצמש םיטירפה לכ תא רוקחל ךכ ,הדובעה תא םייסל ידכ רוזעי תויאר ףוסיא

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more