סימניות

משחק Kogama: םימשה ץרא Minecraft באינטרנט

                                  Kogama: Minecraft Sky Land קחשמ

Kogama: םימשה ץרא Minecraft (Kogama: Minecraft Sky Land):

.םימשב היאד םייאה לע םייח םלוכ הבש המיהדמ הנידמ שי ,המאגוק לש םלועב .ךלש ריעה תא תונבל ולכוי וכותל סנכי ץראה םימש Kogama: Minecraft קחשמב םירחא םי .םיבאשמו םימיוסמ םיצפח ךרטצי ךלש רוביגה ,תאז תושעל ידכ .הלא םיטירפ אוצמלו םיבר םימוקימ ךרד ץורל ךלש רוביגה תא להנל ךילע היהי .םירחאה םינקחשה תא השעת התא דחי לבא .ברק ודב םתיא קוסעל ךרטצת ,ןכל .הז לע תודוקנ לבקלו ותוא סורהל ידכ קשנב שמתשהל ךרטצת רחא ןקחש לע הפקתה ידי לע
" "