סימניות

משחק לווראמ תומקונ תוקיטקט באינטרנט

                                  Marvel Avengers Tactics קחשמ

לווראמ תומקונ תוקיטקט (Marvel Avengers Tactics ):

.קסעב הרזח םה Marvel -מ םיפדעומ םינב ימקונ .בוש ונלש הטנלפה לע םדא ינב לש םמולש לע םייאמ ביואה הז בלשב .תאזה הנכסה תא רוצעל ידכ עסמל חלשנ Team םימקונה .תויומדה לכ לש תולועפה זכר ,הזה קחשמב אצמנ התא .ךלש תונמזה עצבל תווצה ישנא לכ .ומצע תא ךופהל ,תמיוסמ תומד רוחבל ןכמ רחאלו ,ביואה לש תומדקתהה הכח .תונוש תולוכיב שמתשהל לוכי התא
" "