סימניות

משחק קליקים באינטרנט

                                  Clickz קחשמ

קליקים (Clickz):

.ןבלב תוינועבצה תויבוקה תא ךופהל ךירצ התא המר םילשהל ידכ .תוינבתה ןתוא ריסהל ,תאז תושעל ידכ .םיינוציח םיחירא רובע לבקמ התא רתוי תודוקנה תא ,תחאה הנועבו תעב וריסתש רתוי ינ .ףוסב לבקמ התא תוחפ תודוקנ ,רתוי הלבמ התא םיכלהמה תא לבא ,לבגומ אל התאש םיבלש .עבצ הנינתשת המכ תונבל תונושאר םימעפ םיכפוה םהש ינפל תויבוק המכ
" "