סימניות

משחק לזאפ תמיסח באינטרנט

                                  Block Puzzle קחשמ

לזאפ תמיסח (Block Puzzle):

.שדח Block Puzzle קחשמ םיגיצמ ונא ,םינוש םילזאפו םילזאפל ןמזה תא .סירטט לש ידמל תירוקמ הסרג ןגנל ולכות וב .םיאת לש הווש רפסמל קלוחיש ,קחשמ הדש עיפוי םכינפלש ךסמה לע .תונוש תוירטמואיג תורוצ ילעב םימצע ידי לע םיסופת ויהי םיאתהמ קלח .בטיה לכה ןוחבל םכילע היהי .הדשל תחתמ עיפוהל וליחתי םיטקייבוא םג ,תותיא רחאל .םירחא םיטקייבוא םע תחא תחא הרוש םירצוי םהש ךכ םיטקייבוא רדסל יד .הז ליבשב תודוקנ ולבקתו ךסמהמ םלעית וזה םיטקייבואה תרוש זאו .המרה רבעמל בצקוהש ןמזה קרפל רתויש המכ םתוא ףוסאל םכילע היהי
" "