סימניות

משחק 2 ןפ סננא באינטרנט

                                  Pineapple Pen 2 קחשמ

2 ןפ סננא (Pineapple Pen 2):

.2 ןפ סננא - תוריפ לש תוברק םע קחשמה ךשמה תא שוגפל .טע אוה ךלש קשנה .סננאו םיפפועמ םיחופת ותוא קורזל .ךלש המישמה תא ךבסל טילחהו םיחטובמ ויה תוריפ ,רבעה תוסובת תא סיבהב .תכתמ תודסק לע ובצוה םימודא ץע יחופת .םימעפ שולש תוחפל דעיה תא תוכהל ךרטצת ,םתוא ליפהל ידכ ,וישכע .הציב תפילק ומכ ןוירשה תא קלחי ץבש לכ .תוידי יתש םע ןותחתהו ןוילעה ןמ תינמז וב םתוא קופדל ךירצ התאו תוגוז וליפא ץוצי .תודוקנ לבקל קיודמ עגפ תלבקל .איש רידגהלו תודוקנ עיקבהל הסנ
" "