סימניות

משחק רבדמב ברק באינטרנט

                                  Desert battle קחשמ

רבדמב ברק (Desert battle ):

.ודגס םה רשא ,םילאו םינוערפה לש תודגאו םיסותימ ,תירצמה הירוטסיהב בביח לבא ,ליג .Egiptus הקיתעה תוברתה לש רעושה ו אר לאה שרוי - אוהש המ לע תמאה תא חתפש םיקיתע .שגרמ לבא ,בכרומ רתוי היהנ ,הנתשה ואיל לש םייחה ,זאמ .רבדמב םחליהל ךרטצי אוה ,םתיא הז ,יהולא רוקמ לש םייניצר םיביוא עיפוה רענה .Eskaton סיבונא אוה :םייניצר םידגנתמ .ןושאר תוכהל ןמז שי ,ףוקתל ותונוכנ ןייצו ,ביואה תועונת תא ועצב ,עיתפמב ףקת רוב
" "