סימניות
Egyxos יקחשמ

Egyxos יקחשמ

.רקוו ואיל םע דחי ןמואי אל ,שגרמ יכה םירופיסב קחשל Egiptus ביחרהל םניחב תשרב ם .םוסק דימצ הערפ - העתפה ול ןתנ ובס תאו ,הקיתעה םירצמ לש הירוטסיהב ןיינעתה אוה .ןירותסימו תודוס תא דומלל יתלחתהו ,שארה תא דביא אל דליה ,הירוטסיהב תרבעה .תודוכלממ תוענמיה ,דורשל ךרטצי אוהו תודימריפה ךותב רקבל ולכות ותיא .רתוי קוחר תכלל לוכי התא ,תוחתפמה תא לבקל םיצפח ףסא קר .םיבכרומ םינתשמ לש תויגול תודיח ןורתפו תודיח ,חפנתמ ,םידשו תוימומ םע םחלנ םהלש
4.5 1 2 3 4 5 (Total 10)

משחקים Egyxos לפי קטגוריה:

םילזאפ לש םיאלמ םיירצמ םיקחשמ

.תובושת ולביק אל ןיידעש ,ןירותסמב האלמ תאזה תודוסה ץרא .םיעתפומ םינעדמה וישכעו ,תורידנ תועפותו תודימריפ לש דומילל םורתל

.בחרמו םינש תואמ ךרואל יפוסניא עסמל ךתוא ליבותו ,םניחב םיירצמה ם

.םירצמ לש הירוטסיהב ןיינעתה אוה זא רבכ לבא ,דואמ ןטק היה דליהשכ .ומצע הערפה דימצ תא םיהדמ רבד ודכנל תתל טילחמ אבס ,הז תא הארשכ .הזחב ותוא ריתסמ דליה ,רקי הזכ רבד דבאל ששחמ לבא ,םיטישכתה תא רי .םירצמב תוריפחמ םימסרופמ םיצפח לש תראופמ הכורעת חתפנ ריעה ןואיזו .הכורעתה לע םישל הזחה ןמ דימצ ךשומ אוה ,רתוי יח ותוא ךופהל ידכו .רגסנ תונורדסמה דחא יכ םא ,הלטוב אל הכורעתה ,ןכל םדוק םוי ןואיזו .עיגהל תומולח ואיל יכ םירצמה לש הקלחמב הז לבא .ולרוג תא שוגפל ךלוה ומצע דליה ,םש שפחל הרומה לש ובוריס תורמל .הקתפרה לש תלוברעמל ברקמ ,ררחתסהל לחה רבכ םוטאפה לגלג לבא ,עדוי .םוקמ והשזיאמ ומש תא עדויו דימצב ןיינע הלגמ דימש ,ןיבריק' פורפ ת .םינוערפ זאמ רבדמל תינמז האלול ךרד ריעצה תא ריבעהו ,רע וישכעש ,ן .ךלהמה לע תמצעמב טולשל אלא רתונ אל רבד םושו ,דימ וילע ולפנתה שא .תוירשפא תויורשפא רוקחל ךירצ התאו ,םהיתואקתפרה תא וניכה םג םירצמ

.דימצ םע דחי ובסמ לביק ואיל הנתמ הזיא הארי םירצמ חוכ קחשמ
.קיתעה עורה דגנ םיבוביסה לכב דומעל ריעצל רוזעי ןוילע חוכ קרו ,ות .בוביס לכב ביוא תוחוכ דועו דוע ריזחמ אוהשכ ,ומצע לע ןגהל ץלאנ או .רצואה רחא שופיחב תודימריפ לש ךובמ ךרד הסיסת ,תאז לכב ,אוה םינוו .רתויב םינכוסמה םירוזאה סנכיהל ואיל ךלוה אל םיקירט המ .אבה םוקמל תותלדה תא חותפל ידכ תוחתפמ ףסואו םילזאפ הברה רתופ ,םג .ימוקמה רדקה לש םינקנקה דחא לע עיפוהש טלשה לש הדיחה תא ותיא רוקח .והשמ לע רוריבב עיבצמ אוהו ,הניפסה ריק לע ןיע העיפוה תויריה רחאל ?ןווכתמ אוה המל .תמאה תא אוצמל .ןורכיז יסיטרכ תועצמאב ןורכיזה תא קזחל זאו

Game-Game uses analytical, marketing and other cookies. These files are necessary to ensure smooth operation of all Game-Game services, they help us remember you and your personal settings. For details, please read our Cookie Policy.
Read more