סימניות

משחק 2 םחלנ ןמקיטס ןקחש באינטרנט

                                  Stickman Fighting 2 Player קחשמ

2 םחלנ ןמקיטס ןקחש (Stickman Fighting 2 Player):

.ןגלב ליחתה בוש ,המ ןמזל ןמקטיס ישנא לש םמלוע תא בזוע התאש עגרב .הזב הז םירוי וא םיכמ ויה קר םה ,ךרד םושב ועגריי אל םודאו לוחכ ל .Stickman Fighting 2 Player - הזה הרקמב ,שדח קחשמ רבד לש ופוסב ה .דבל התוא קחשל טושפ רשפא יא - תורדהנה תושדחה הנהו .יופצ אלו ןיינעמ רתוי הזו ,דחי םג לבא .טוטרמס תובוב ומכ םיגהנתמש לקמ ישנא ןה תויומדה .םינוויכה לכל םד םיזתמ ,םינוש םידח םיצפח לע םילפונ ,המיאתמ אל הר .ותיא דדומתהל םיכרדה תחא םג איה ילגעמ רוסמל בירי לש יותיפ ךא .ביריה לש ראשנ אל רבד םוש וא םייפג לש טסש רקיעה
" "